Kệ tải nhẹ

    Kệ tải nhẹ là sản phẩm kệ chứa hàng hóa tải trọng nhỏ dùng kệ sắt v lỗ, mâm tôn để lắp ghép thành sản phẩm hoàn chỉnh.