Kệ phụ tùng

    Kệ phụ tùng là một dạng của kệ trung tải nhưng được sử dụng trong chứa phụ tùng cho các ngành như chế tạo xe máy, ô tô và một số ngành khác

    Danh mục: